Nordic Capital-ägda Cary Group genomför framgångsrik börsnotering på Nasdaq Stockholm

september 23 2021
Nordic Capital-ägda Cary Group genomför framgångsrik börsnotering på Nasdaq Stockholm Image

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Nordic Capital[1] bygger vidare på sin långa erfarenhet av att utveckla marknadsledande företag med börsnoteringen av Cary Group Holding AB (publ) (“Cary Group”). Cary Group, som är en marknadsledande leverantör av tjänster inom reparation och byte av fordonsglas, offentliggör idag utfallet av noteringen av sina aktier på Nasdaq Stockholm. Intresset för erbjudandet har varit mycket stort, såväl bland stora svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger. Handel på Nasdaq Stockholm inleds idag den 23 september 2021. Priset i erbjudandet fastställdes till 70 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde för samtliga utestående aktier om cirka 9,2 miljarder kronor.

För fullständig information om Cary Group och erbjudandet, se https://carygroup.com/sv/borsnotering/

År 2018 investerade Nordic Capital VIII i Cary Group (tidigare Ryds Bilglas) med ambitionen att bygga en ledare i Europa inom hållbar bilvård. Genom betydande investeringar i organisationen, digitalisering, operationella förbättringar samt en accelererad förvärvsagenda för att möjliggöra både lokal och internationell expansion har Cary Group utvecklats från att vara en ledande leverantör i Sverige till att bli marknadsledande i Norden med en växande närvaro i Europa. Cary Group har fyrfaldigat sin omsättning sedan Nordic Capitals förvärv tidigt under 2018. Bolaget har ökat antalet verkstäder från 100 i Sverige till över 520 verkstäder i Skandinavien, Storbritannien och Spanien, antalet anställda från 350 till 1 400. Intäkterna (pro forma) har ökat från cirka 700 miljoner kronor under 2017 till 2 140 miljoner kronor 2020. Genom en tydlig hållbar affärsmodell bygger Cary Group på erbjudandet att reparera istället för att byta ut, och att därmed tillhandahålla bilvårdstjänster som värnar livscykeln, värdet och säkerhetsfunktionerna hos fordon. Verksamheten bedrivs på lättillgängliga platser runtom i Europa under varumärken som Ryds Bilglas, Svenska Bussglas, Mobile Windscreens, Crashpoint, Cary och Ralarsa.

Joakim Andreasson, Principal, Nordic Capital Advisors och styrelseledamot Cary Group, kommenterar:

“Cary Group har genom framgångsrika förvärv och investeringar i en stärkt organisation under Nordic Capitals ägande fyrfaldigat sin tillväxt och utvecklats från att vara en ledande aktör inom svensk bilglasreparation till att vara en ledande aktör i Norden med en snabbt ökande närvaro i Europa. Vi är mycket stolta över de senaste årens intensiva tillväxt, där teamet på Cary Group, med stöd av Nordic Capital, har byggt ett företag som är starkare än någonsin med en fortsatt tydlig tillväxtagenda. Intresset för Cary Groups börsnotering har visat på stort förtroende för företaget från både allmänheten och institutioner. Nordic Capital ser fram emot att fortsätta vara en aktiv ägare till Cary Group och välkomnar alla nya aktieägare som deltar i denna spännande tillväxtresa.”

Anders Jensen, verkställande direktör för Cary Group, kommenterar:

“Alla våra medarbetare har bidragit till vår framgångsrika europeiska expansion och det kunderbjudande som utgör vår starka marknadsposition. Idag, med över 4 000 nya aktieägare, noteras Cary Group på Nasdaq Stockholm, vilket ger oss ännu bättre förutsättningar till att accelerera vår tillväxt och stärka vår marknadsposition i Europa.”

Magnus Lindquist, styrelseordförande i Cary Group, kommenterar:

“Cary Group har under de senaste åren vuxit till en marknadsledare i Norden och expanderat ut i Europa. Genom en framgångsrik förvärvsstrategi i kombination med ett tydligt fokus på kundnöjdhet, digitaliserade processer och viktiga initiativ för ett minskat klimatavtryck har företaget skapat lönsam tillväxt över tid och etablerat sig som en branschföregångare inom hållbar utveckling. Idag öppnas dörren till svenska och internationella kapitalmarknader – vilket kommer stärka förutsättningarna för fortsatt europeisk expansion.”

Nordic Capital har gedigen erfarenhet av ingesteringar inom Industri- och företagstjänster och har i tre decennier byggt upp en omfattande expertis inom sektorn. Sedan 1991 har Nordic Capital investerat 3,9 miljarder euro i 40 företag och utvecklat framgångsrika företag inom sektorn, vilket framgår av investeringar så som iLOQ, Consilium Safety Group, Intrum och den senaste investeringen i Sortera 2021.

 

Presskontakt:

Nordic Capital
Katarina Janerud, Communications Manager
Nordic Capital Advisors
Tel: 08-440 50 50
e-post: katarina.janerud@nordiccapital.com

Om Nordic Capital

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare som skapar värdedriven tillväxt och starka, hållbara företag genom förbättringar i verksamheten. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där bolaget har omfattande expertis, stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik- och betalningslösningar, finansiella tjänster samt industri- och företagstjänster. De huvudsakliga regionerna är Europa men investeringar görs även globalt inom hälso- och sjukvård och teknik- och betalningslösningar. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat mer än 19 miljarder euro i över 120 företag.  De senaste entiteterna är Nordic Capital X med 6,1 miljarder euro i kapital och Nordic Capital Evolution med 1,2 miljarder euro i kapital från internationella institutionella investerare som tex pensionsfonder. Nordic Capital Advisors har lokala kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien och USA. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller uppmaning att sälja eller förvärva värdepapper i Cary Group Holding AB (publ) (”Bolaget”) i någon jurisdiktion. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande lämnas enbart i enlighet med ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget avser inte att lämna något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas inte till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende kvalificerade investerare. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations, etc.") i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget och Bolagets aktier.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information och uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar”, ”skulle kunna” och andra uttryck som innebär indikationer eller bedömningar avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Bolaget lämnar inte några utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

 

[1] Referenser till ”Nordic Capital VIII” i detta pressmeddelande avser Nordic Capital VIII Alpha, L.P. och Nordic Capital VIII Beta, L.P. (agerande genom sin general partner Nordic Capital VIII Limited). Referenser till ”Nordic Capital” i detta pressmeddelande avser Nordic Capital VIII och / eller, beroende på sammanhanget, alla, eller några, av dess föregående eller efterföljande entiteter och strukturer och associerade entiteter. För mer information se ”Om Nordic Capital”.